Pravoslavná církevní obec v Jihlavě

Domovní kaple svatých Václava a Ludmily

Adresa kaple i úřadu duchovní správy: Masarykovo nám. 4, JIHLAVA 586 01

Telefonní číslo: 567 309 264
(v mezinárodním tvaru: +420 567 309 264)
Fax: (+420) 234 265 183

E-mail pro veřejnost:

Duchovní správce: prot. Jan P. Baudiš
Zveme na výstavu ikon Jany Baudišové:

Ikona - okno do věčnosti

(V Knihkupectví a čajovně Kuba a Pařízek, Masarykovo nám. 636/21 - dolní roh náměstí - do 28. února 2018)
Plakát v PDF

Přednáška Mgr. Jany Baudišové: „Nejlepší díla pravoslavného ikonopisectví“ (čajovna, 7. února od 17,30 hod.)
Plakát v PDF
Církevní kalendář

Dnes je
( juliánského církevního kalendáře)


Web pravoslavného kalendáře

Pravidelné veřejné bohoslužby

Každou neděli se koná Božská liturgie
Od 9,00 hod. čtení žalmů - 3. a 6. hodinka.
Od 9,40 hod. začíná liturgie

V sobotu od 18 hod. velká večerní

Večerní bohoslužbu a pak svatou liturgii sloužíme i na většinu velkých svátků (večerní v předvečer od 18 hod., liturgii od 9,40 hod.), pokud je ohlášena předcházející neděli nebo oznámena zde (viz níže).

Přehled veřejných bohoslužeb je oznamován také na vývěsce vedle domovních vrat.

Sloužíme podle starého juliánského pravoslavného kalendáře.
Nedělní liturgii konáme z části v jazyce českém a částečně v jazyce staroslověnském (resp. církevně-slovanském); večerní bohoslužby jsou celé česky.

Nejbližší sváteční bohoslužby

Kromě obvyklých nedělních bohoslužeb zde budou služby i v těchto dnech:

15. února - čtvrtek - OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ (setkání Ježíše Krista se Simeonem). Večer před svátkem bohoslužba od 18 hod. Dopolední liturgie v den svátku výjimečně od 11,00 hod.

19. února začíná VELKÝ PŮST

Velkopostní doba trvá letos od 19. února do 7. dubna

Přehled hlavních bohoslužeb v průběhu Velkého půstu v Jihlavě: zde v PDF

Rozdíl mezi pravoslavnou Paschou a občanskými Velikonocemi je letos 1 týden.

Vyučování náboženství pro děti

Výuka se koná na faře (v archondariku) každý čtvrtek od 15,30 do 16,30 hod. (Platí v průběhu Velkého půstu.)

Výuka liturgického zpěvu

Pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit zpěvu při bohoslužbách, se koná nácvik zpěvu bohoslužebných hymnů v jazyce českém i církevně-slovanském.
Na faře v archondariku každý čtvrtek od 17,30 do 18,30 hod. (Platí v průběhu Velkého půstu.)

Fotografie a zprávy z farnosti

Archiv zpráv a fotografií ze života jihlavské církevní obce (po havárii internetového serveru je od 2017/4 již vše opraveno, veškeré fotogalerie jsou opět přístupné)

Kde nás najdete?

Náš dům s domovní kaplí sv. Václava a Ludmily
je na severu Mapy.cz

Mapa České republiky,
na níž jsou vyznačeny všechny pravoslavné chrámy, kaple, církevní domy i monastýry na našem území.
Kromě města Jihlavy konáme pravoslavné bohoslužby i v Opatově u Třebíče .
(Rozpis bohoslužeb najdete, když si kliknete na odkaz.)
Oblastí působnosti jihlavské církevní obce je Vysočina - s výjimkou:
pro Třebíčsko je církevní obec v Třebíči
pro Žďársko je církevní obec ve Žďáru n. Sázavou.

Jurisdikce naší církevní obce: Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku (jedna ze světových autokefálních církví),
eparchie Olomoucko-brněnská (oficiální stránky).

Přehled a adresy ostatních církevních obcí naší eparchie
Jihlavský okružní protopresbyterát

Okruh zahrnuje pravoslavné církevní obce: v Jihlavě, v Třebíči, ve Znojmě, ve Žďáru n. Sázavou a v Olbramovicích.
Významné dny
Pravoslavné církevní obce v Jihlavě

Všechny svátky a památky nejslavnějších svatých oslavovaných světovou pravoslavnou Církví Kristovou.
A mimo to jsou to tyto dny (obč. / círk. datum):

  • 29. (16.) září - sv. mč. kněžna česká Ludmila
  • 11. října (28. září) - sv. mč. kníže český Václav (chrámový svátek)
  • 23. prosince - ustanovení Pravoslavné církevní obce v Jihlavě (1946)
  • 2. dubna (20. březen) - ct. mč. z monastýru Theodosia Kinoviarcha (ostatky uloženy ve svatém prestolu)


Některé ze svatých ostatků a jiných relikvií uložených v našem chrámu.

Stručně o historii naší církevní obce

Jihlavská pravoslavná farnost je malou církevní obcí, která byla sice formálně založena až po druhé světové válce (23. 12. 1946), ale pravoslavní věřící se zde scházeli již za tzv. první republiky a navštěvoval je zde sv. mučedník biskup Gorazd.

Po druhé světové válce patřilo zdejší společenství pravoslavných věřících nejprve pod třebíčskou pravoslavnou farnost. Dojížděl sem konat bohoslužby prot. Josef Leixner a později otec Lev Doseděl. V průběhu druhé poloviny čtyřicátých let se pravoslavným Jihlavanům podařilo získat pro svou církevní obec dům, ve kterém jednu místnost adaptovali na pravoslavnou kapli. Dále byl v domě jeden byt určen pro faráře. Kvůli rychle vzrůstajícímu počtu pravoslavných věřících v Jihlavě se v této době jihlavská farnost vyděluje z třebíčské církevní obce a vzniká samostatná jihlavská pravoslavná církevní obec. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let přichází do Jihlavy otec Bohuslav Sigmund, v němž získává jihlavská farnost svého prvního vlastního faráře. Ten však v polovině padesátých let opouští církevní služby.

V polovině padesátých let se tedy jihlavská pravoslavná obec ocitla bez vlastního duchovního správce; dojížděl sem obětavě sloužit a pastorovat otec Miroslav Mužík z Třebíče. Bohužel společenské a politické poměry nedovolovaly obsadit uprázdněné místo jihlavského duchovního správce, a tak tento stav, kdy zůstávala jihlavská farnost bez svého vlastního kněze, trval až do roku 1989. Církevní obec v průběhu komunistické éry bezmála zanikla; až v devadesátých letech umožnily nové poměry její postupnou obnovu.

V roce 1989 přišel do Jihlavy její současný pravoslavný duchovní správce.

Kaple svatých Václava a Ludmily je situována ve starobylém domě č. 4 na Masarykově náměstí (přístupná je v době bohoslužeb). Jedná se o bývalý reprezentační sál, zaklenutý a vyzdobený štukaturou. Jádro domu pochází ze 13. století; nyní je obklopeno renesančními adaptacemi a přístavbami.

Kaple zde byla zřízena v souladu s tradičním pravoslavným chrámovým uspořádáním, je členěna na oltářní část za ikonostasem, chrámovou loď a předsíň. Vysvěcena byla metropolitou Jelevferijem na začátku padesátých let. V polovině devadesátých let byly do svatého prestolu vloženy svaté ostatky mučedníků z monastýru ct. Theodosia Kinoviarcha (u Jerusalema) vladykou Kryštofem.

Kaple je posvěcena i přítomností částeček svatých ostatků sv. Václava a Ludmily - mučedníků a knížat českých a ctihodného Ivana Českého, poustevníka. Požehnáním tomuto místu je dřevo svatého Kříže, na kterém trpěl náš Spasitel. Dále jsou v kapli uloženy svaté ostatky: sv. Filareta a Innokentije Moskevských, ct. Maxima Řeka, sv. Sergije Radoněžského, ct. dvanácti optinských starců, sv. Varnavy Getsemanského, sv. prvomučedníka archidiakona Štěpána, sv. apoštola Tomáše i sv. slavného divotvorce ruského - Serafíma Sarovského a dalších. Přítomnost svatých ve svatých ostatcích posvěcuje nejen naši církevní obec, ale i město Jihlavu a potažmo celou českou a moravskou zemi. Svátosti (svatyně) umístěně v naší kapli - k posvěcení křesťanské obce, chrámu - jsou podrobněji vypsány zde.

Technická poznámka:
Pokud nahoře (pod telefonním číslem na farní úřad) nevidíte e-mailovou adresu, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu.

NAVRCHOLU.cz