Aktuality

Archiv zpráv a obrázků ze života jihlavské církevní obce


Zpět na hlavní stránku Pravoslavné církevní obce v Jihlavě

2021

Neděle svatodušní

Padesátnice

„Zelené svátky“

Oslava Sestoupení Svatého Ducha

Neděle Paschy (1.)

Paschální jitřní a liturgie (2.)

Oslava Vzkříšení Kristova

Svěcení pokrmů po bohoslužbě

Velký pátek - jitřní

Velký pátek - večerní

Velkopáteční jitřní s čtením dvanácti evangelií

Večerní s vynášením pláštěnice

Velká středa

Svatá Tajina svěcení oleje a pomazání nemocných

Svátek Zjevení Páně

Svěcení vody na svátek Křtu Pána Ježíše Krista v Jordáně
2020

Nový chrámový lustr a sedmisvíčník

Svěcení sedmiramenného zaprestolního svícnu a jeho první rozsvícení 20. září 2020

Padesátnice

Svatodušní svátky, Jihlava 2020

Vladyka Izaiáš sloužil v Jihlavě

26. ledna 2020

V Jihlavě sloužil Přeosvícený vladyka Izaiáš s dalšími duchovními. Zúčastnila se nejen většina kněží jihlavského okružního protopresbyterátu, ale dorazili i další presbyteři ze vzdálenějších farností.

Krásná archijerejská bohoslužba byla završena blahopřáním všem našim ženám nosícím jméno mučednice Taťány, a posléze pohoštěním a pobesedováním v místním farním archondariku.

Zjevení Páně
s velkým svěcením vody

Svátky Křtu Pána v řece Jordán (2020)

Velké svěcení vody

Svěcení vody na svátek Zjevení Páně (2020)
2019

Narození Kristovo

Svátky Narození Páně 2019-20
Předvečerní liturgie; jitřní a liturgie v den svátku

Chrámový svátek - oslava sv. Václava

Návštěva vladyky Izaiáše: archijerejská bohoslužba
a shlédnutí výstavy v Muzeu (13. října 2019)

Výstava ikon v Muzeu Vysočina

Vernisáž výstavy 6. září 2019

Oslava Svatodušních svátků

Předvečer svátku, nedělní liturgie
a svatodušní večerní
s vzýváním Svatého Ducha na kolenou

Vzkříšení Kristovo

Půlnoční bohoslužba Paschy

Velký pátek

Jitřní bohoslužba (s čtením dvanáctera evangelií o utrpení Krista)
a večerní služba s vynášením pláštěnice

Svatá Tajina posvěcení oleje a pomazání nemocných

Fotografie ze služby svaté Tajiny,
kterou je zvykem konat za účasti několika kněží.

Památka vstupu Pána do Jerusalema - svěcení ratolestí

Fotografie z jihlavské oslavy svátku Květné neděle: ke shlédnutí buď zde (kliknutím na obrázek) nebo i s článkem na webu Olomoucko-brněnské eparchie

Zvěstování přesv. Bohorodice

Fotogalerie z bohoslužebné oslavy svátku

Jihlavská oslava svátků Narození a Křtu Pána v Jordánu

Fotografie z jihlavské oslavy svátků – dětská vánoční besídka, děti zpívající koledy, předvečer svátku a liturgie v den Zjevení Páně se svěcením vody (ke shlédnutí také na webu Olomoucko-brněnské eparchie)
2018

Radonice - zádušní bohoslužba na městském hřibitově

Svatodušní svátky - liturgie a večerní


Pascha - půlnoční jitřní a liturgie


Květná neděle - svěcení ratolestí

Tajina svěcení oleje pro nemocné


Zjevení Páně - velké svěcení vody

2017

Svátky Narození Kristova - předvečer

Svátky Narození Kristova - jitřní a liturgie


Svatodušní svátky - Svatá Trojice
Radonice - paschální zádušní bohoslužba na jihlavském hřbitově


Pascha - půlnoční jitřní a liturgie

Velký pátek jitřní a večerní s vynášením pláštěnice


Z velkosobotní večerní

Květná neděle - svěcení ratolestí

2016

Zjevení Páně - svěcení vody

2015

Diákonské svěcení otce Jakuba v Jihlavě

V krátké době navštívily naši jihlavskou církevní obec hned dvě radostné události za sebou. Po prvním diákonském svěcení následovalo o týden později (30. srpna 2015) druhé diákonské svěcení - vysvěcen byl otec Jakub Rojek a zároveň byl na hypodiákona postřižen br. Rafael Moravský. Diákonskou chirotonii i chirotesii vykonal vladyka Izaiáš Šumperský na základě pověření eparchiálního biskupa Simeona, archiepiskopa olomoucko-brněnského.

Krátce o průběhu diákonského svěcení. Kandidáta přivádějí k ikonostasu, klaní se při tom oltáři, shromážděnému lidu i biskupovi. Po přečtení duchovenského slibu poslušnosti následuje vlastní chirotonie. První součástí svěcení je trojí obcházení kolem svatého prestolu - vysvěcovaného adepta vede starší diákon třikrát kruhem okolo oltářního stolu, aby se tím naznačilo, že se zasnubuje službě Božímu trůnu. Podobně jako se kroužkem ze zlata (prstenem) vzájemně zasnubují ženich s nevěstou, tak se trojím kruhem snoubí nastávající duchovní osoba s Božím oltářem. Toto zasnoubení má přednost před manželstvím, neboť duchovní služba Bohu převyšuje vše pozemské a tělesné. Poté poklekne vysvěcovaný na jedno koleno, biskup na něj skládá ruce a vzývá blahodať Svatého Ducha. Sestoupením Svatého Ducha se stává nový diákon příslušníkem duchovenského sboru. Žádné lidské síly, schopnosti nebo umění, ale jedině Duch Svatý má tu moc doplnit, co schází, uzdravit, co je nemocné, a uschopnit člověka k duchovenské službě, a tím postavit do služby nového diákona, kněze či biskupa. Duch Svatý dává duchovenstvu účast na velekněžství Kristově, aby diákoni, kněží a biskupové svou službou v Církvi podávali všem věřícím účast na spasitelném dílu Pána Ježíše. Vysvěcení je završeno, když biskup slavnostně obléká nového duchovního do posvátných bohoslužebných oděvů, které odpovídají stupni kněžství, které právě obdržel. Přítomní věřící při tom zpívají: "Axios!" (Jest hoden!)

Na závěr se vladykovi představila nová mátuška Barbora a oslovila jej milými slovy.

Přejeme oběma novým duchovním, aby je provázela při jejich službě Bohu a bližním pomoc shůry, aby zachovali doživotní věrnost nastoupené duchovní cestě a prosíme všechny, aby se za ně pomodlili.

Oběma našim vladykům adresujeme upřímné díky za udělená svěcení a postřižení a přejeme jim z celého srdce: Mnohá léta!

Zde si můžete prohlédnout obsáhlou fotogalérii obrázků z průběhu celé události.

P.S.
O čtvrt roku později byl diákon Jakub vysvěcen v Třebíči na kněze - fotogalérie z této události je na webových stránkách třebíčské farnosti.

Diákonské svěcení otce Cyrila v Jihlavě

Z pověření eparchiálního archijereje Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, vykonal jeho vikární biskup vladyka Izaiáš Šumperský diákonskou chirotonii v Jihlavě.

V neděli 23. srpna 2015 zavítal na svou první archijerejskou návštěvu do jihlavské farní kaple sv. Václava a Ludmily, kde před svatou liturgií postřihl bratra Cyrila Bočkareva na žalmistu a posléze na hypodiákona. Následně jej při archijerejské službě vysvětil na diákona.

Byla to zřejmě první chirotonie vykonaná v naší jihlavské pravoslavné kapli od založení zdejší Pravoslavné církevní obce v poválečných letech.

Vladyka Izaiáš ve své závěrečné promluvě zdůraznil skutečnost, že duchovním se u nás nikdo nestává proto, aby panoval a vládl nad lidmi, ale kvůli tomu, aby jim sloužil. Kladl tím nově vysvěcenému diákonu na srdce, že svěcením nebyl vyvýšen nad ostatní, ale byl vyslán, aby se stal jejich služebníkem. Vzorem mu budiž pokora našeho Pána, který pravil, že nepřišel proto, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. (Mat 20,28)

Nakonec jsme vladykovi představili novou mátušku Marii, která mu poděkovala a uctila jej květinami.

Radostnou událost, která dala naší místní pravoslavné církvi dalšího duchovního, jsme zakončili posezením za postně prostřeným stolem v našem archondariku.

Jeho Vysokopřeosvícenosti vladykovi Simeonovi posíláme své díky za udělení svolení a požehnání ke svěcení. Jeho Přeosvícenosti vladykovi Izaiášovi děkujeme, že k nám přijel a žalmistickou chirotesii a následnou diákonskou chirotonii vykonal. Všem přítomným děkujeme za jejich účast a modlitby. Otci Cyrilovi srdečně blahopřejeme a prosíme vás všechny o modlitby, aby byl dobrým duchovním.

Zde si můžete prohlédnout obsáhlou fotogalérii obrázků z průběhu celé události.

P.S.
O půl roku později byl diákon Cyrili vysvěcen ve Znojmě na kněze - fotogalérie z této události je na webových stránkách znojemské farnosti.

Svátek Padesátnice čili Svaté Trojice

Zde je fotogalerie ze sváteční bohoslužby

Panychida na jihlavském hřbitově za všechny padlé pravoslavné vojáky
(8. května 2015)

Zde je fotogalerie ze zádušní bohoslužby.
2014

Pascha v Jihlavě
(Půlnoční bohoslužba)Svátky Narození Páně 2014-15

Reportáž MF Dnes (Jihlava, 6. ledna 2015)


Některé starší události naší církevní obce

(Reportáže, fotogalerie a články)


Návštěva divotvorné ikony Matky Boží v Jihlavě

Fotoreportáž


Na památku Jana Macháčka

Br. Jan Macháček (legionář) spolu s br. Jaromírem Peckou a Jindřichem Petržilkou pečovali od 50. do zač. 80. let o jihlavskou domovní kapli zdejší Pravoslavné církevní obce. Br. Jan Macháček (+ 3. dubna 1983; pochovaný v Praze) byl jedním z budovatelů církevní obce a posléze dlouholetým předsedou sboru starších. Ze vzpomínek bývalého duchovního víme, že se jednalo o významného pomocníka prot. Miroslava Mužíka, který sem z Třebíče dojížděl duchovně pečovat o místní věřící. Br. Jan vedl účetnictví, zajišťoval různé úřední a administrativní záležitosti. U příležitosti jeho zesnutí byla v církevním časopise Hlas pravoslaví otištěna zpráva se vzpomínkou. Zde přinášíme obrázky dvou stránek časopisu, na kterých je tato vzpomínka (s fotografií) umístěna (Hlas pravoslaví č. 7 / 1983, str. 166-167):


Kdysi jsme pořádali pravidelné putování za sv. Ivanem Českým

Jedno staré foto: bohoslužba z pouti ke sv. Ivanu Českému

Bohoslužba v jeskynní kapli u místa, kde ct. Ivan žil (poblíž Berouna ve vesničce sv. Jan pod skalou)

Tenkrát jsme tam sloužili jen ve dvou...
Jeden připutoval z Jihlavy,druhý z Prahy
(foto nejspíš z r. 1990)


Zpět na hlavní stránku Pravoslavné církevní obce v Jihlavě


NAVRCHOLU.cz